Skupina Generali z rastjo rezultata iz poslovanja, stabilnim čistim rezultatom in trdnim kapitalskim položajem

Skupina Generali z rastjo rezultata iz poslovanja, stabilnim čistim rezultatom in trdnim kapitalskim položajem
Razno
Obračunana kosmata premija se je povečala na 41,9 milijarde EUR (+2,4 %), kar je posledica močne rasti na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+8,5 %), kjer vodijo ostala premoženjska zavarovanja. Premije področja Življenjska zavarovanja ostajajo stabilne (nižje za 0,5 %). Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so bili stabilni v višini 6,2 milijarde EUR, podprti z rastjo v segmentu riziko zavarovanj in produktov z naložbenim tveganjem, kar izravnava zmanjšanje v segmentu varčevalnih produktov skladno z repozicioniranjem portfelja v področju Življenjska zavarovanja.

Rezultat iz poslovanja je še naprej rastel in znaša 3,1 milijarde EUR (+4,8 %), na kar je vplivalo uspešno poslovanje na področju Življenjska zavarovanja, Premoženjska in nezgodna zavarovanja ter Holding in drugi poslovni segmenti. Kombinirani količnik je znašal 92,5 % (+2,8 odstotne točke). Odlična stopnja donosa novih zavarovanj je dosegla 5,23 % (+0,59 odstotne točke).

Čisti rezultat je znašal 1.402 milijona EUR (1.540 milijonov EUR v prvem polletju leta 2021). Brez upoštevanja slabitev ruskih naložb bi čisti rezultat znašal 1.541 milijonov EUR.

Izjemno trden kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti 233 % (227 % v poslovnem letu 2021), po upoštevanju odkupa delnic v višini 500 milijonov EUR.

Poslovni rezultat je še naprej rastel in dosegel 3.140 milijonov EUR (+4,8 %), zahvaljujoč pozitivnemu razvoju na področjih Življenjska zavarovanja, Premoženjska in nezgodna zavarovanja ter Holding in drugi poslovni segmenti.

Poslovni rezultat področja Življenjska zavarovanja je močno rastel (+17,1 %) in odražal odlično tehnično donosnost, ki jo je potrdila tudi stopnja donosa novih zavarovanj v višini 5,23 % (+0,59 odstotne točke).

 Prav tako se je povečal poslovni rezultat na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+3,0 %). Kombinirani količnik je znašal 92,5 % (+2,8 odstotne točke), kar je predvsem posledica višjega škodnega količnika in vpliva hiperinflacije v Argentini. Brez upoštevanja te države bi kombinirani količnik znašal 91,9 % (89,4 % v prvem polletju leta 2021).

Poslovni rezultat področja Upravljanje s sredstvi in premoženjem je znašal 503 milijone EUR (nižji za 3,3 %). Zmanjšanje je bilo izključno posledica zmanjšanja provizij za uspešnost poslovanja pri družbi Banca Generali, povezanih z gibanjem finančnih trgov. Poslovni rezultat upravljanja s premoženjem se je povečal za 6,2 %.

Poslovni rezultat na področju Holding in drugih poslovnih segmentih je rastel predvsem zaradi uspešnosti poslovanja z nepremičninami.

Čisti rezultat je znašal 1.402 milijona EUR (1.540 milijonov EUR v prvem polletju leta 2021), na kar so vplivale slabitve ruskih naložb v višini 138 milijonov EUR. Brez upoštevanja tega vpliva bi bil čisti rezultat stabilen pri 1.541 milijonih EUR.

Skupna sredstva Skupine v upravljanju so znašala 635,4 milijarde EUR (nižje za 10,5 % v primerjavi poslovnim letom 2021) in so odraz delovanja na finančnih trgih, kljub pozitivnim čistim prilivom.

Lastniški kapital delničarjev Skupine je znašal 19.078 milijonov EUR (nižji za 34,9 % glede na poslovno leto 2021). Do spremembe je prišlo zaradi zmanjšanja rezerv, na voljo za prodajo, v višini 10.876 milijonov EUR, kar v glavnem izhaja iz dviga obrestnih mer na državnih in podjetniških obveznicah ter zaradi plačila dividende za leto 2021 v višini 1.691 milijonov EUR.

 Kapitalski položaj Skupine je izjemno trden, saj je količnik kapitalske ustreznosti znašal 233 % (227 % za poslovno leto 2021).

 

NAPOVEDI

Prvo polovico leta 2022 so na trgih zaznamovali trije dejavniki: vojna v Ukrajini, ki je povzročila tudi znatno zvišanje cen energentov in surovin, strah pred inflacijo in recesijo ter zaostrovanje denarnih politik centralnih bank.

Zato ima lahko na svetovni zavarovalniški sektor vpliv negotovost zaradi upočasnitve gospodarske rasti, ki lahko preraste v recesijo, povečanje inflacije in tveganje eskalacije po ruskemu napadu na Ukrajino ter širjenje novih različic koronavirusa.

 V zvezi s tem Skupina potrjuje in nadaljuje svojo strategijo za ponovno uravnoteženje portfelja Življenjskih zavarovanj, da bi z učinkovitejšim dodeljevanjem kapitala še povečala njegovo donosnost, tudi zaradi nadaljnjega zviševanja obrestnih mer. Poenostavitev in inovativnost bosta še naprej ključnega pomena, ob uvedbi vrste modularnih produktnih rešitev, zasnovanih za posebne zahteve in nove potrebe strank, ki se tržijo prek najprimernejših, najučinkovitejših in najsodobnejših distribucijskih kanalov. Na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja je cilj Skupine na zrelih zavarovalnih trgih, na katerih posluje, čim bolj povečati dobičkonosno rast, zlasti na področju ostalih premoženjskih zavarovanj, in vzporedno s širjenjem prisotnosti in ponudbe pridobiti položaj na trgih z velikim potencialom rasti. Nadalje v okviru, na katerega vpliva rastoča inflacija in pričakovano povečanje stroškov upravljanja terjatev, Skupina načrtuje poleg že sprejetih, še dodatne prilagoditve cen. Na področju Upravljanje s sredstvi in premoženjem se bodo po eni strani nadaljevale dejavnosti upravljanja s premoženjem, opredeljene v novem načrtu, s ciljem razširitve kataloga produktov, zlasti za nepremičnine in zasebno premoženje, ter povečanja pristojnosti za porazdelitev; po drugi strani se bo skupina Banca Generali osredotočila na cilje glede velikosti, donosnosti in prejemkov delničarjev, opredeljenih v strateškem načrtu, ki je bil objavljen februarja.

V zvezi z naložbeno politiko Skupina potrjuje dodelitev sredstev, katerega cilj je zagotoviti skladnost z odgovornostmi do zavarovalcev in konsolidirati tekoče donose ter naložbe v zasebno premoženje in nepremičnine, da bi prispevala k diverzifikaciji in donosnosti portfelja.

 Kljub razvijajočemu se makroekonomskemu scenariju zaradi poslovnih ukrepov, ki so bili sprejeti za okrevanje in ohranjanje donosnosti ter zaradi uveljavljanja strateških pobud, Skupina potrjuje svojo zavezo za trajnostno rast, izboljšanje svojega profila dobička in usmerjenosti v inovacije, da bi v obdobju 2021–2024 dosegla skupno letno stopnjo rasti dobička na delnico med 6 % in 8 %, ustvarila neto denarni tok na podlagi lastniškega deleža, ki bo v obdobju 2022–2024 presegal 8,5 milijarde evrov in delničarjem v obdobju 2022–2024 izplačala kumulativno dividendo v višini med 5,2 milijarde in 5,6 milijarde evrov.

 

oglasno sporočilo

 

Z VAMI V ŽIVO

Tone Topolovec

voditelj

Sledite nam

Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300